POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.goldport.pl

Umożliwiając Państwu korzystanie z oferowanej przez nas sprzedaży wysyłkowej biżuterii gotowej oraz spersonalizowanej, zdajemy sobie sprawę, jak istotne pozostaje poszanowanie Państwa prywatności oraz zapewnienie właściwej ochrony powierzanych nam danych osobowych.

Zarówno przed zarejestrowaniem się oraz utworzeniem swojego Konta, jak również przed dokonaniem zakupu z pominięciem procesu rejestracji, prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, co umożliwi uzyskanie ważnych informacji dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi Klientów, jak również co do przysługujących Państwu uprawnień, w szczególności w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), określanym w niniejszej Polityce jako „RODO”.

Wypełniając obowiązek przewidziany RODO oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wskazujemy Państwu, co następuje:

I.

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa m.in. w formularzu zakupu czy też w trakcie rejestracji Konta pozostaje Urszula Komińczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „GOLDPORT URSZULA KOMIŃCZAK”, w Szczecinie, przy ul. Jacka Malczewskiego nr 35 lok. 17, 71-612 Szczecin, posiadająca NIP: 5992829140.

Możecie się Państwo skontaktować z administratorem danych osobowych przy użyciu następujących środków:

– pisemnie – kierując korespondencję na wyżej wskazany adres stacjonarny,

– elektronicznie – kierując wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej (adres elektroniczny): piotr@goldport.pl

II.

W ramach działania Aplikacji gromadzimy dane, które przede wszystkim pochodzą od Państwa lub od podmiotów umocowanych przez Państwa do ich przekazania. Dane te obejmują co najmniej:

1. w przypadku rejestracji prowadzącej do utworzenia Konta – adres Państwa poczty elektronicznej.

2. w przypadku dokonywania zakupów:

– imię,

– nazwisko,

– adres Państwa poczty elektronicznej,

– telefon kontaktowy,

– kraj pochodzenia,

– adres zamieszkania w zakresie miejscowości, nazwy ulicy oraz kodu pocztowego,

Mogą obejmować również:

– firmę przedsiębiorstwa,

– adres zamieszkania w zakresie numeru lokalu/mieszkania/domu.

Ponadto, gromadzimy:

– pochodzące od Państwa informacje oraz dane zamieszczane w opisach, opiniach oraz wiadomościach przesyłanych przy użyciu Konta klienta,

– dane związane z Państwa logowaniem się do Konta klienta, w tym adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia, datę rejestracji, datę ostatniej zmiany hasła oraz datę ostatniego logowania,

– w przypadku nawiązania kontaktu drogą tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej, gromadzimy również pochodzące od Państwa wiadomości, wydruki lub dokumenty.

Podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do zarejestrowania się i utworzenia Konta klienta, natomiast wskazanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, kraju pochodzenia, adresu (w zakresie wskazania miejscowości, nazwy ulicy oraz kodu pocztowego) jest konieczne dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży. W pozostałym zakresie wyłącznie do Państwa należy decyzja, jakie dane osobowe zamierzacie Państwo nam przekazać, celem ich dalszego przetwarzania.

III.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy nami jako administratorem danych osobowych będącym usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, a Państwem lub też osobą trzecią, umocowaną na odrębnej podstawie do przekazywania nam Państwa danych osobowych,

2. wykonywania i rozliczania zawartych z Państwem umów sprzedaży,

3. usprawniania realizacji umowy sprzedaży wysyłkowej, zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz zabezpieczenia wykonania obowiązków określonych przepisami prawa lub ewentualnych roszczeń przysługujących nam jako administratorowi lub uprawnionym osobom trzecim,

4. marketingu związanego z oferowanymi przez nas Usługami.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przede wszystkim Państwa zgoda lub też zgoda wyrażona przez umocowaną przez Państwa osobę (art. 6 pkt 1 lit. a RODO), niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), jak również niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas w charakterze administratora pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa realizacji transakcji sprzedaży wysyłkowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzenie marketingu związanego z oferowanymi przez nas towarami, jak również zabezpieczenie roszczeń przysługujących nam jako sprzedawcom lub obrony przed roszczeniami.

IV.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty zapewniające dla nas przestrzeń (pamięć) na serwerach, a także podmioty współpracujące z nami w toku realizacji składanych przez Państwa zamówień w zakresie dostarczania sprzedawanych przez nas towarów (firmy kurierskie), a także podmioty prowadzące naszą obsługę księgową lub prawną, wówczas gdy jest to uzasadnione koniecznością realizacji obowiązków przewidzianych ustawą (np. rozliczenia i udokumentowania usługi) lub też dochodzeniem przez nas roszczeń lub obroną przed nimi.

Z podmiotami tymi, jako podmiotami przetwarzającymi, posiadamy zawarte umowy dotyczące przekazania danych osobowych, wymagane przez przepisy RODO.

Ponadto, dane te mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy publicznej w zakresie posiadanych przez nie kompetencji (np. organom postępowania karnego).

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

V.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, tj. przez czas utrzymywania przez Państwa swojej rejestracji oraz Konta klienta, jak również w okresie realizacji umowy sprzedaży. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub po wykonaniu umowy sprzedaży, dane będą podlegać usunięciu , jednak mogą być dalej przetwarzane wówczas, gdy jest to dozwolone lub niezbędne dla wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, rozliczenia usług, zabezpieczenia przysługujących nam roszczeń lub obrony przed nimi.

VI.

Na podstawie RODO przysługują Państwu konkretne uprawnienia, o których jesteśmy zobowiązani Państwa poinformować. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

1. możecie Państwo żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, co obejmuje uzyskanie od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane, dodatkowych informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO, jak również kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu. Wydanie pierwszej kopii jest bezpłatne, za kolejne pobierana będzie opłata.

2. jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli są nieprawidłowe, jak również ich uzupełnienia.

3. przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), a my jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO, tj. wówczas gdy:

a) Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnieśliście Państwo skutecznie sprzeciw;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Po zgłoszeniu przez Państwa skutecznego żądania usunięcia danych, usuniemy wszelkie upublicznione Państwa dane osobowe, w szczególności Konto, opinie, itp.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje Państwu wówczas, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlegamy;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. możecie Państwo żądać również ograniczenia przetwarzania danych lub też wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 i 21 RODO.

Skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania wiąże się z ograniczeniem przetwarzania tych danych przez nas i przysługuje wówczas, gdy:

a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Sprzeciw wobec przetwarzania opartego na podstawie niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na cele marketingu bezpośredniego, po złożeniu przez Państwa sprzeciwu, dane te nie będą już przetwarzane w tym celu.

5. jesteście Państwo uprawnieni do przeniesienia danych osobowych, zarówno poprzez wydanie Państwu tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, jak również poprzez ich przekazanie wskazanej przez Państwa osobie trzeciej.

6. przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania Państwa danych, nie mniej, będzie się wiązać z usunięciem Państwa Profilu w Aplikacji i utratą możliwości korzystania z niej.

7. przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym pozostaje:

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

VII.

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i w zakresie ograniczonym do podania adresu elektronicznego (w przypadku rejestracji Konta klienta) bądź imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, kraju pochodzenia, adresu (w przypadku umowy sprzedaży) warunkiem zawarcia umowy. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VIII.

Powierzane przez Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wyłącznie na potrzeby ewentualnego rozsyłania komunikatów pochodzących ze sklepu internetowego. Znaczenie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych jest dla Państwa takie, że umożliwi przesłanie Państwu informacji dotyczących procesu realizacji zamówienia.

IX.

W ramach świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną stosujemy adekwatne i możliwie najpełniejsze środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione, a w szczególności:

– rozwiązania organizacyjne ograniczające ryzyko wystąpienia naruszeń danych osobowych,

– zabezpieczenia fizyczne oraz informatyczne serwerów, na których są przechowywane dane osobowe,

– zabezpieczenie dostępu do Państwa Profili indywidualnie ustalonymi i poufnymi hasłami,

– szyfrowanie pobieranych i przesyłanych danych informatycznych przy użyciu technologii SSL.

X.

Polityka prywatności może ulegać zmianom. W takim przypadku wszelkie istotne oraz przydatne informacje prześlemy Państwu na adres poczty elektronicznej. W przypadku niewyrażania zgody na zmianę, macie Państwo możliwość wypowiedzenia łączącej nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności poprzez usunięcie Konta klienta i wyrejestrowanie się ze strony sklepu internetowego.