REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.goldport.pl

§ 1.

Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowiący integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego – stanowiący integralną część Regulaminu, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu dokument regulujący postępowanie z przekazywanymi przez Klientów danymi osobowymi w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanym w przedmiotowej Polityce Prywatności jako „RODO”, w tym zawierający informacje, których przekazanie osobie, której dane dotyczą, jest wymagane przez RODO.

3. Sklep – sklep internetowy pod nazwą „GOLDPORT URSZULA KOMIŃCZAK” dostępny pod adresem domeny internetowej www.goldport.pl.

4. Sprzedawca – Urszula Komińczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „GOLDPORT URSZULA KOMIŃCZAK” w Szczecinie, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.

5. Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży wysyłkowej:

a) Biżuteria gotowa – oferowana przez Sprzedawcę biżuteria gotowa, powtarzalna, nieposiadająca charakteru zindywidualizowanego, nienosząca znamion personalizacji, odpowiadająca cechom opisanym na właściwych podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów, dostępnych do wglądu dla Klienta przed złożeniem zamówienia.

b) Biżuteria spersonalizowana – wykonywana przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta biżuteria zindywidualizowana, nosząca znamiona personalizacji, której poszczególne elementy wybrane przez Klienta odpowiadają cechom opisanym na właściwych podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych elementów biżuterii, takich jak m.in. kamień, jego wielkość, kształt, rodzaj szlifu, dostępnych do wglądu dla Klienta przed złożeniem zamówienia.

6. Klient – osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Klient będący osobą fizyczną, który korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.

7. Dokument Gwarancji – dostarczany wraz z towarem lub na trwałym nośniku wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy dokument, stanowiący podstawę dla dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. 12-miesięczną gwarancją producenta objęte są wyłącznie niektóre towary, wyraźnie oznaczone na Stronie Sklepu.

8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2.

Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu i Sprzedawcą w ramach umów zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego „GOLDPORT URSZULA KOMIŃCZAK” (dalej „Sklep”), udostępnionego pod adresem domeny internetowej www.goldport.pl jest Urszula Komińczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „GOLDPORT URSZULA KOMIŃCZAK”, w Szczecinie, przy ul. Jacka Malczewskiego nr 35 lok. 17, 71-612 Szczecin, posługująca się numerem NIP: 5992829140, zwana dalej: „Sprzedawcą”.

2. Celem skontaktowania się ze Sprzedawcą, możecie Państwo skorzystać z następujących środków:

– pisemnie – kierując korespondencję na wyżej wskazany adres stacjonarny,

– telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 797 729 317, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a także w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,

– elektronicznie – kierując wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej: piotr@goldport.pl

3. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu oferuje biżuterię gotową oraz spersonalizowaną. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep oraz ich realizacja odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, stanowiącej jego część, zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, jak również powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§3.

Obowiązki informacyjne

1. Sprzedawca oświadcza, co następuje:

a) wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem sklepu, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej Sklepu Sprzedawcy przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.

b) cechy i właściwości sprzedawanego towaru określa informacja handlowa wyświetlana przed przejściem do panelu złożenia zamówienia. Klient przed potwierdzeniem złożenia zamówienia powinien zweryfikować, czy wyświetlane w tym panelu dane odpowiadają oczekiwanemu przez niego towarowi, jego ilości oraz warunkom transakcji.

c) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny z umową, tj. pozbawiony wad.

d) na niektóre towary oferowane przez Sprzedawcę producent udziela dodatkowej, niezależnej od uprawnień wynikających z innych przepisów prawa, 12 – miesięcznej gwarancji. Towary objęte taką gwarancją posiadają informację zawartą w ich szczegółowym opisie na stosownych podstronach. W odniesieniu do pozostałych, niezawierających wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy w tym zakresie, towarów Klientowi przysługują inne przewidziane prawnie uprawnienia, w szczególności z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszystkie użyte w Sklepie nazwy towarów, marek, jak również znaki graficzne czy fotografie, pozostają własnością producentów lub dystrybutorów oferowanych towarów i objęte są prawami autorskimi, a umieszczone zostały na stronie sklepu internetowego wyłącznie w celu poinformowania i oznaczenia sprzedawanego asortymentu.

4. Podawane w sklepie ceny wyrażone są w walucie polskiej, zawierają podatek od towarów i usług, nie zawierają jednak kosztów dostawy.

5. Informacje podawane w sklepie, w tym również dotyczące ceny towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

6. Sprzedawca nie skonstruował, ani nie zobowiązał się do przestrzegania odrębnego od Regulaminu, dobrowolnego zbioru zasad postępowania przedsiębiorców, tj. tzw. kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§4.

Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych towarów.

2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

3. Klient zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę, jak również z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na Trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura ta jest przesyłana Klientowi w postaci elektronicznej, na wskazany w formularzu zakupu adres poczty elektronicznej, wraz z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.

7. Sprzedawca wstrzymuje realizację zamówienia, jeżeli formularz zamówienia wypełniony został w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności nie posiada wszystkich danych niezbędnych do dostawy towaru lub wystawienia faktury VAT. W takim przypadku, Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia tych danych, a w przypadku bezskuteczności tego wezwania albo braku możliwości jego skierowania z uwagi na brak danych Klienta, poinformuje go o anulowaniu zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na incydentalne braki magazynowe lub błąd informatyczny w zakresie informacji o stanie magazynowym danego towaru, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta, wskazując ewentualny termin realizacji zamówienia lub brak możliwości jego wykonania. Klient w takim przypadku jest uprawniony do anulowania zamówienia bez dodatkowych kosztów, a w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, wpłacone przez niego kwoty zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

§5.

Płatności

1. Za zakupione towary Klient może dokonać płatności wyłącznie przelewem za pomocą bankowości internetowej, którego rozliczenie nastąpi poprzez system PayPal.

2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Sprzedawcę przedpłaty w wysokości 100% ceny oraz kosztów dostawy, dokonanej na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury pro-forma, przesłanej Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zakupu adres poczty elektronicznej.

3. Klient powinien uiścić cenę towaru oraz koszty dostawy w terminie nie późniejszym niż 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

§ 6.

Realizacja zamówienia i dostawa

1. Realizacja zamówienia i wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie do 25 dni, licząc od dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy.

2. Koszt dostawy zamówienia, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości towaru, jest uwidoczniony na etapie poprzedzającym potwierdzenie złożenia zamówienia, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

3. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich.

4. Z uwagi na treść regulaminów stosowanych przez firmy kurierskie, celem zachowania uprawnień odszkodowawczych w razie powstania szkody w czasie pomiędzy wysłaniem przesyłki przez Sprzedawcę, a jej odbiorem przez Klienta, przed odbiorem przesyłki Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych, tj. pozbawiony uszkodzeń czy ubytków, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jej dostarczenia w opakowaniu zastępczym czy naruszonym, należy odmówić odbioru przesyłki, spisać w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. Klient, na etapie składania zamówienia może dokonać wyboru dostawy poprzez odbiór osobisty. W takim przypadku, Klient może dokonać odbioru zamówionego towaru pod adresem al. Wyzwolenia 32, 71-500 Szczecin, gdzie Sprzedawca prowadzi stacjonarną sprzedaż biżuterii, w godzinach otwarcia sklepu (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 10.00-14.00).

§7.

Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2. Na wybrane towary oferowane w Sklepie producent udziela dodatkowo 12- miesięcznej gwarancji. Towary takie posiadają wyraźną informację w tym zakresie w opisie produktu, na stosownych podstronach. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia). Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji zawiera Dokument Gwarancji dostarczany wraz z towarem lub na trwałym nośniku wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie Gwarancji.

3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 2, w razie stwierdzenia wady fizycznej sprzedanego towaru, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym.

4. Celem realizacji uprawnień określonych w ust. 3, Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub adres e-mail: piotr@goldport.pl. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie, Sprzedawca informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności o możliwości albo o braku możliwości doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, w drodze usunięcia wady lub wymiany rzeczy, ewentualnie o nadmierności kosztów jednego ze sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, względem drugiego z możliwych.

7. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

8. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca na rzecz kupującego równowartość ceny towaru oraz kosztów dostawy w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez kupującego wadliwego towaru.

9. Sprzedawca ustosunkowuje się do zawiadomienia o wadach w terminie 14 dni.

§8.

Odstąpienie od umowy

  1. Klient-konsument, z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 8, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: piotr@goldport.pl. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkie otrzymanych od Kilenta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został powiadomiony o odstąpieniu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Jako miejsce dokonywanie zwrotu towaru wskazuje się adres: al. Wyzwolenia 32, 71-500 Szczecin, gdzie Sprzedawca prowadzi stacjonarną sprzedaż biżuterii, w godzinach otwarcia sklepu (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 10.00-14.00).

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. m.in. biżuteria spersonalizowana.

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9.

Ochrona Prywatności

1. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Identyfikacji takiej lub ujawnienia wymaga rejestracja Konta Klienta lub dokonanie zakupów, w zakresie wskazanym w formularzu zakupu.

2. W trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, sklep korzysta z plików tekstowych cookies zgodnie z Polityką Cookies zamieszczoną na Stronie Sklepu.

3. W zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów, zastosowanie znajduje stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu Polityka Prywatności Sklepu Internetowego, zamieszczona na stronie internetowej Sklepu, stanowiąca dokument regulujący postępowanie z przekazywanymi przez Klientów danymi osobowymi w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanym w przedmiotowej Polityce Prywatności jako „RODO”, zawierająca informacje, których przekazanie osobie, której dane dotyczą, jest wymagane przez RODO.

§10.

Warunki techniczne. Zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:

a) warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli

b) mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich treści.

2. Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zabronione.

§10.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu, jak również wspomnianej w §9 ust. 3 Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin oraz Politykę Prywatności Sklepu Internetowego przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści przez ich uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.goldport.pl.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od ewentualnego wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

4. W przypadku umów innych, niż zawierane z konsumentami, wszelkie spory wynikłe na tle wykonania zawartej umowy, rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

5. Klient-konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się również pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż powyższe stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy, a wynikającego z właściwych przepisów prawa krajowego i unijnego i nie stanowi oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na korzystanie z pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku usług zrealizowanych przed dniem 25 maja 2018 r. oraz umów sprzedaży zawartych przed dniem 25 maja 2018 r., znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązującego w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 24 maja 2018 r.